bok


Kategoria: Predykat

ALL używany wraz z instrukcją SELECT określa, że wszystkie wiersze , które spełniają warunki tego rozkazu powinny zostać pokazane. Przyjmowany jest domyślnie. W Ms Access po ALL wymagany jest także metaznak *.

Poza tym predykat ten stosuje się w podzapytanie. Za jego pomocą pobiera się tylko te wartości głównego zapytania, które spełniają porównanie ze wszystkimi rekordami pobieranymi przez podzapytaniach.


Składnia

1 .SELECT ALL FROM wyrażenie_tabelowe

 

2. porównanie [ ALL | SOME | ANY  ] (instrukcja)

Objaśnienia

  • wyrażenie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • instrukcja - dowolna instrukcja SELECT
  • porównanie - wyrażenie wraz z operatorem do porównania
  • ANY
  • SOME
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady

SELECT ALL * FROM studenci ;

[pokazuje wszystkie kolumny z tabeli 'studenci']


Przykład w Ms Access 97


SELECT nazwisko, rok_urodz FROM studenci WHERE rok_urodz > ALL (SELECT rok_urodz FROM studenci WHERE miasto = 'Warszawa') ;

[pokazuje nazwiska i rok urodzenia studentów, którzy są młodsi od wszystkich studentów z Warszawy]


Przykład w Ms Access 97
Powrót