bok


Kategoria: Klauzula

AS stosuje się w celu użycia innej nazwy kolumny niż wynika to z wyrażenia ją generującego. W efekcie powstają aliasy. Klauzuli tej  używa się zwykle przy funkcjach agregacji , gdy powstaje obiekt o powtarzającej się nazwie.


Uwaga: AS występuje także w SQL jako słowo kluczowe w instrukcjach: CONNECT, CREATE DOMAIN, CREATE VIEW !


Składnia

SELECT  kolumna1 [ AS alias1 ], kolumna2 [AS alias2] [,...]] FROM wyrażenie_tabelowe

 

Objaśnienia

  • kolumna1, kolumna2 - nazwy pól według których będą sortowane rekordy
  • alias1, alias2 - nazwy, które zostaną użyte jako nagłówki kolumn w miejsce nazw kolumn z tabeli
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady


SELECT Count(*) AS [Liczba zamówień] FROM Zamowienia;

[zlicza rekordy w tabeli 'Zamowienia' i wypisuje wynik w nowej kolumnie 'Liczba zamówień']


Przykład w Ms Access 97
Powrót