bok


Kategoria: Instrukcja

FETCH umożliwia pobranie wierszy z otwartego kursora.  Wartości są umieszczane na specjalnej liście w uporządkowanej kolejności.

 

Składnia

FETCH [orientacja] FROM nazwa INTO specyfikacja_docelowa,...

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa kursora
  • orientacja - określa sposób przesuwania wskaźnika pozycji kursora. Do wyboru są opcje: NEXT - przesuwa wskaźnik do następnego  wiersza, PRIOR - na poprzedni wiersz, FIRST - na pierwszy wiersz, LAST - na ostatni wiersz, ABSOLUTE n - na n-ty wiersz, RELATIVE n - jeśli n jest dodatnie przesuwa wskaźnik o n miejsc do przodu, jeśli ujemne do tyłu
  • specyfikacja docelowa -  lista składająca sie z kolumn, gdzie zostaną umieszczone pobrane wartości. Każda kolumna musi zaczynać się dwukropkiem

 

Przykłady

FETCH ABSOLUTE 4 FROM studenci INTO :id_studenta, :nazwsiko ;

[wskaźnik pozycji kursora jest przesuwany na czwarty wiersz, wartości z wiersza są wstawiane do listy docelowej specyfikacji w kolumnach 'id_studenta' i 'nazwisko']
Powrót