bok


Kategoria: Klauzula

FROM określa źródłowe tabele wykorzystywane w zapytaniu. Mogą to być także widoki. Jeśli wymienimy więcej niż jedną tabelę to nastąpi operacja ich złączenia. Istnieje kilka rodzaji złączeń omówionych poniżej. Klauzula FROM jest obowiązkowa.


Składnia

SELECT lista_kolumn FROM wyrażenie_tabelowe [IN zewnętrzna_baza]

 

Objaśnienia

  • lista_kolumn -  nazwy pobieranych pól, którym mogą towarzyszyć aliasy, funkcje agregacji, predykaty wyboru ( ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP) albo inne opcje instrukcji SELECT.
  • wyrażenie_tabelowe -  wyrażenie określające tabelę lub tabele, z których mają być pobrane dane. W celu pobrania danych z kilku tabel stosuje się wbudowane operatory złączenia, np.: CROSS JOIN - złączenie krzyżowe, w wyniku znajdą się wszystkie kombinacje wierszy z obu tabel, INNER JOIN - złączenie wewnętrzne, w wyniku znajdą się tylko wiersze odpowiadające sobie  z obu tabel, UNION JOIN - złączenie przeciwne do INNER JOIN, w wyniku znajadą się wiersze nie pasujące do siebie. 
  • zewnętrzna_baza  - ścieżka dostępu do zewnętrznej bazy danych z tabelami wymienionymi w  wyrażeniu tabelowym
  • SELECT
  • IN

 

Przykłady

SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy ;

[pokazuje imiona i nazwiska pracowników]


Przykład w Ms Access 97


SELECT Produkt,  Nazwisko FROM  Klienci INNER JOIN Sprzedaz ON Klienci.Id_Klienta = Zamowienia.Id_Klienta;

[pokazuje dane o zakupionych przez nabywców produktach, nazwisko wybierane jest z tabeli 'Klienci' a produkt z tabeli 'Sprzedaz', w tabeli 'Sprzedaz' znajduje się kolumna 'Id_Klienta' przez która nastąpiło złączenie]
Powrót