bok


Kategoria: Klauzula     #

W MS Access IN określa tabele w zewnętrznej bazie danych. Klauzula IN umożliwiana połączenie tylko z jedną zewnętrzną bazą danych.

Uwaga: Słowo IN w SQL występuje także jako predykat!


Składnia

Export danych:

[SELECT | INSERT] INTO przeznaczenie IN  { ścieżka | ["ścieżka " "typ"] }

Import danych:

SELECT lista_kolumn FROM wyrażenie_tabelowe IN   { ścieżka | ["ścieżka " "typ"] }

 

Objaśnienia

  • przeznaczenie - nazwa tabeli zewnętrznej, do której mają być wstawione dane.
  • wyrażenie_tabelowe -  wyrażenie określające tabelę lub tabele, z których mają być pobrane dane.
  • ścieżka - pełna ścieżka do katalogu lub pliku zawierającego tabele.
  • typ - nazwa typu bazy danych użytej do utworzenia tabeli, o ile jest to baza danych inna niż Microsoftu (na przykład dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x lub Paradox 4.x).
  • lista_kolumn- nazwy pól z danymi, które mają być pobrane
  • FROM
  • SELECT

 

Przykłady

  SELECT IdStudenta FROM Studenci  IN ObcaDB.mdb WHERE IdStudenta Like "IZ-1*";

[pokazuje dane z kolumny IdStudenta zaczynające się się od 'IZ-1'  z tabeli 'Studenci' w zewnętrznej bazie danych Ms Access] 

 

  SELECT IdStudenta FROM Studenci IN "" [C:\PARADOX\DANE\SALES "Paradox 4.x;"] WHERE IdStudenta Like "IZ-1*";

 [pokazuje dane z kolumny IdStudenta zaczynające się się od 'IZ-1'  z tabeli 'Studenci' w zewnętrznej bazie danych typu Paradox, metoda z pełną ścieżką dostępu]
Powrót