bok


Kategoria: Klauzula

ORDER BY sortuje rosnąco lub malejąco rekordy według jednej lub kilku kolumn. Klauzula ta nie jest obowiązkowa, ale często używana w celu wyświetlenia   danych w określonym porządku.


Składnia

SELECT lista_pól FROM wyrażenie_tabelowe ORDER BY kolumna [ASC | DESC] [,kolumna2] [ASC | DESC] [,...]

 

Objaśnienia

  • kolumna1, kolumna2 - nazwy kolumn według których będą sortowane rekordy
  • ASC - oznacza że rekordy mają być sortowane rosnąco
  • DESC - oznacza że rekordy mają być sortowane malejąco
  • lista_pól - nazwy pól z danymi, które mają być pobrane
  • wyrażenie tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady

SELECT  nazwisko, imie FROM studenci ORDER BY nazwisko DESC;

[pokazuje nazwiska i imienia studentów posortowane wg nazwiska malejąco]


Przykład w Ms Access 97Powrót