bok

settra.jpg (16035 bytes)


Kategoria: Instrukcja

SET TRANSACTION pozwala ustawić właściwości następnej wykonywanej transakcji.

 

Składnia

SET TRANSACTION { ISOLATED LEVEL { READ UNCOMMITED | READ COMMITED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE } | { READ ONLY | READ WRITE } | { DIAGNOSTIC SIZE rozmiar } }

 

Objaśnienia

  • ISOLATION LAVEL - określa poziomy izolacji transakcji, czyli w jaki sposób transakcja współdziała z innymi transakcjami operującymi na tych samych danych. Do wyboru są 4 opcje: READ UNCOMMITED - najmniejszy poziom izolacji, jedna transakcja może odczytać zmodyfikowane przez inną transakcje wiersze nawet gdy nie zostały one zapisane instrukcją COMMIT WORK, READ COMMITED - średni poziom izolacji - transakcja może odczytać zmodyfikowane przez inną transakcje wiersze dopiero gdy zostaną one zapisane, REPEATABLE READ - wysoki poziom izolacji, SERIALIZABLE - pełna izolacja
  • READ ONLY - transakcja w trybie tylko do odczytu
  • READ WRITE - transakcja w trybie do odczytu i zapisu
  • DIAGNOSTIC SIZE rozmiar - wielkość obszaru przeznaczonego na informacje diagnostyczne (np. o błędach). Informacje te pobiera się za pomocą instrukcji GET DIAGNOSTIC

 

Przykłady

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE READ ONLY, DIAGNOSTIC SIZE 11 ;

[następna transakcja będzie przeznaczona tylko do odczytu, będzie w pełni odizolowana od innych transakcji, a w obszarze diagnostycznym może znaleźć się 10 informacji]
Powrót