bok


Kategoria: Predykat     #

W Ms Access TOP jest używany wraz z instrukcją SELECT. Powoduje, że zwracane są  rekordy zawierające się w podanym zakresie liczbowym lub procentowym.

 

Składnia

SELECT TOP n [PERCENT] FROM wyrażenie_tabelowe [ORDER BY ...]

 

Objaśnienia

  • n - liczba integer bez znaku - określa  zakres wybieranych rekordów
  • PERCENT - wskazuje, iż ma być zwrócony określony procent rekordów a nie ich konkretna liczba
  • wyrażenie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • ORDER BY
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady

SELECT TOP 2 Imie, Nazwisko, Srednia_Ocen FROM Studenci WHERE (Srednia_Ocen)>4) ORDER BY Srednia_Ocen DESC;

[wybiera 2 najlepszych studentów ze średnią powyżej 4]


Przykład w Ms Access 97SELECT TOP 50 PERCENT  Imie, Nazwisko, Staz, Zarobki FROM Pracownicy WHERE Staz >= 5 ORDER BY Zarobki DESC;

[wybiera połowę najlepiej zarabiających  pracowników o stażu pracy minumum 5 lat]


Przykład w Ms Access 97