bok


Kategoria: Typ danych  (CHARACTER STRING)

Ciąg znaków o zmiennej długości, której podanie jest obowiązkowe. Mieści się w zakresie od 1 do  wartości zdefiniowanej przez implementacje. Inne spotykane nazwy to CAHARACTER VARYING i CHAR VARYING.


Składnia

VARCHAR(rozmiar)
Powrót