bok

altert.jpg (12292 bytes)


Kategoria: Instrukcja

ALTER TABLE zmienia właściwości istniejącej tabeli stworzonej instrukcją CREATE TABLE. Instrukcja może być wykonywana tylko przez właściciela schematu, w którym znajduje się dana tabela.

 

Składnia

ALTER TABLE nazwa { [ADD COLUMN definicja_kolumny] [ADD definicja_ograniczeń] [ALTER COLUMN nazwa akcja { [SET DEFAULT domyślna_wartość | DROP DEFAULT] } [DROP COLUMN nazwa RESTRICT | CASCADE] [DROP CONSTRAINT nazwa RESTRICT | CASCADE] }

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa istniejącej tabeli, której właściwości chcemy zmodyfikować
  • definicja_kolumny - dodaje do tabeli nową kolumnę . Można nadać ograniczenia na kolumny, domyślną wartość, porównanie (słowo kluczowe COLLATE)
  • ADD ograniczenia - dodaje na tabele nowe ograniczenia
  • ALTER COLUMN nazwa akcja - modyfikuje właściwości kolumny o podanej nazwie, akcja oznacza stworzenie (SET DEFAULT wartość domyślna)   lub usunięcie (DROP DEAFULT) domyślnych wartości.
  • domyślna_wartość - określa domyślną wartość dla kolumn w tabeli
  • DROP DEFAULT - usuwa istniejąca wartość domyślną
  • DROP COLUMN nazwa - usuwa kolumnę o podanej nazwie z tabeli. Dane znajdujące się w kolumnie są kasowane.
  • DROP CONSTRAINT nazwa - usuwa ograniczenia o podanej nazwie z kolumny
  • CASCADE
  • RESTRICT

 

Przykłady

ALTER TABLE studenci ADD Wydzial CHAR(40);

[dodaje kolumnę o nazwie 'Wydzial' do tabeli 'Studenci'. Jest ona ograniczona do 40 znaków]
Powrót