bok


Kategoria: Instrukcja    #

CREATE INDEX służy do tworzenia nowego indeksu w istniejącej tabeli . Usuwa się go instrukcja DROP INDEX.

 

Składnia

CREATE [UNIQUE] INDEX nazwa ON tabela (pole[ASC|DESC],...) [WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

 

Objaśnienia

  • UNIQUE - zapobiega pojawianiu się w indeksowanych polach powtarzających sie wartości
  • nazwa - nazwa indeksu
  • tabela - nazwa tabeli, która będzie zawierać indeks
  • pole - nazwa pola lub pól, które będą indeksowane
  •  WITH PRIMARY - indeksowane pole będzie kluczem podstawowym
  • WITH DISALLOW NULL - zapobiega wystąpieniu wartości NULL w polach indeksowanych
  • WITH IGNORE NULL - zapobiega dołączaniu do indeksu pól zawierających wartości NULL
  • ASC - tworzone będą indeksy rosnące, domyślnie
  • DESC -  tworzone będą indeksy malejące

 

Przykłady


CREATE INDEX Indeks6 ON Studenci (Miasto) WITH DISALLOW NULL;

[tworzy indeks o nazwie 'index6' w tabeli 'Studenci' składający się z  z kolumny 'Miasto', niedozwolone są wartości NULL]


Przykład w Ms Access 97
Powrót