bok


Kategoria: Instrukcja    #

DROP INDEX służy do usunięcia indeksu u z tabeli stworzonego instrukcją CREATE INDEX.

 

Składnia

DROP INDEX nazwa ON tabela

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa indeksu, który chcemy usunąć
  • tabela - nazwa tabeli, w której znajduje się indeks

 

Przykłady


DROP INDEX Indeks6 ON Studenci ;

[usuwa index o nazwie 'Index6' z tabeli 'Studenci']


Przykład w Ms Access 97
Powrót