bok


Kategoria: Instrukcja

DELETE służy do usuwania rekordów z tabeli (każdego rodzaju). Wykonawca musi mieć uprawnienia DELETE (nadaje się je instrukcją GRANT)  dla danej tabeli.


Składnia

DELETE FROM nazwa [WHERE kryteria] 

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tabeli, a której dane chcemy usunąć
  • WHERE
 

 

Przykłady

DELETE FROM Studenci WHERE Data_Obrony < #01-01-1997#;

[kasuje rekordy studentów, którzy bronili pracę przed rokiem 1997, znak # jest konieczny w Ms Access]


Przykład w Ms Access 97
Powrót