bok


Kategoria: Klauzula

WHERE określa te rekordy z tabel wymienionych w klauzuli FROM, które spełniają podane kryteria.  W przypadku braku klauzuli WHERE  zwracane są wszystkie wiersze tabeli. Klauzula ta nie jest obowiązkowa, jednak jeśli występuje, musi być umieszczona po klauzuli FROM.


Składnia

SELECT lista_kolumn FROM wyrażenie_tabelowe WHERE predykat

 

Objaśnienia

  • lista_kolumn  -  nazwy pobieranych pól, którym mogą towarzyszyć aliasy, funkcje agregacji , predykaty wyboru ( ALL, DISTINCT, DISTINCTROW lub TOP) albo inne opcje instrukcji SELECT.
  • wyrażenie_tabelowe -  wyrażenie określające tabelę lub tabele, z których mają być pobrane dane.
  • predykat - predykat określający kryteria jakie muszą spełniać rekordy, aby zostały zwrócone przez zapytanie . Można tu zastosować predykaty : IN, BETWEEN, LIKE etc.
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady

SELECT Nazwisko, Imie FROM Studenci WHERE Miasto='Rzeszów' ;

[wybiera nazwiska i imiona studentów z Rzeszowa]


Przykład w Ms Access 97
Powrót