bok


Kategoria: Instrukcja

UPDATE służy do zmiany danych w jednej lub kilku kolumnach tabeli . Instrukcja ta działa na wszystkich rodzajach tabel. Wykonawca musi mieć uprawnienia UPDATE (nadaje się je instrukcją GRANT)  dla każdej modyfikowanej kolumny. 


Składnia

UPDATE nazwa SET {nazwa_kolumny={wyrażenie | NULL | DEFAULT }},... [WHERE kryteria]

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tabeli, w której dane chcemy zmienić
  • nazwa_kolumny=wyrażenie - wyrażenie zmieniające wartości w kolumnach, np. kolumna1=kolumna1*3-  potroja wszystkie wartości w kolumnie 'kolumna1'
  • nazwa_kolumny=NULL - kolumna przyjmie wartość NULL
  • nazwa_kolumny=DEFAULT - kolumna przyjmie domyślne wartości
  • WHERE
 

 

Przykłady

UPDATE Studenci SET kierunkowy='0-17' WHERE miasto='rzeszów';

[zmienia telefoniczny numer kierunkowy studentom z Rzeszowa na '0-17']


Przykład w Ms Access 97
Powrót